Nghiên cứu điển hình
trong
Các phương pháp hay nhất

Wegrow & Suntory

Khám phá cách Suntory thúc đẩy hiệu quả tổ chức, hiệu quả ngân sách và động lực nhóm với Wegrow.

Wegrow và trường hợp kinh doanh suntory

Chúng tôi đã thấy những cải thiện ngay lập tức về sự tham gia của chúng tôi. Trước khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã có chín thị trường mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, những người đã chia sẻ các phương pháp hay nhất của họ. Theo thống kê cuối cùng, chúng tôi có hai mươi chín thị trường trên thị trường quốc tế mà chúng tôi đang tham gia với nền tảng và chia sẻ các phương pháp hay nhất.

Paul
SEENAN
Giám đốc triển khai tiếp thị quốc tế
-
Suntory